- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ทักษะภาษาไทย

(Thai Language Skills)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001201

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นสำคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading, speaking, and writing with an emphasis on writing skill

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
รศ.วนิดา  บำรุงไทย
วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.จารีต  สิริทิพา
อาจารย์พิเศษ

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
 • หน่วยที่ 1 ภาษากับความคิด
 • แบบฝึกหัดระหว่างเรียน หน่วยที่ 1
 •    
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
       

   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์