การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(English Listening and Speaking for Communication)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001211

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

            ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียงในระดับคำและประโยค เสียงสูงต่ำในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน

            English Listening and speaking skills for communication   with emphasis on pronunciation,word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening and speaking practice in everyday and job-related topics


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์