- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

(English for Academic Purposes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001201

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing and researching

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
Ms. Joan Libarra Sareno
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr. Delano III Gervacio Chantengco
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr. Jahoiade Ragas Rabaya
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Ms.Claudine Kinao Malis
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr. Paul Joseph Freun
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr. Kavin Mark Roebl
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Ms. Amilya Isurini Warusawitharane
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr.Melvin Esmayor Garin
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Ms.Walimunige Thilini Madhushan Gunathilage
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr.Joan Libarra Sareno
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr.Jonathan McDowell
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Mr.Adam Richard Dalton
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์