- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

(Information Science for Study and Research)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001221

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

            ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้
The meaning and importance of information, types of informationsources, approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน


ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
   

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
 • 001221 วันจันทร์ ตอนที่ 1
 • 001221 วันอังคาร ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2
 • แบ่งกลุ่มงานวิชา 001221
 •    
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
       

   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์