สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

(Information Science for Study and Research)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001221

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน

            Basic Spanish The meaning and importance of information, types of information sources, Access to different sources of information; application of information technology and communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์