- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ความเป็นส่วนตัวของชีวิต

(Life Privacy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001225

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ผศ.วิมาลา ชโยดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พงษ์เอก สุขใส
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.วุฒิชัย จริยา
คณะเเพทย์ศาสตร์
ผู้ช่วยสอน
คณะ
ผศ.วิมาลา ชโยดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พงษ์เอก สุขใส
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.วุฒิชัย จริยา
คณะเเพทย์ศาสตร์

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์