ความสุขกับงานอดิเรก

(Happiness with Hobbies)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001228

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม

            Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์