- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ความสุขกับงานอดิเรก

(Happiness with Hobbies)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001228

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล
คณะแพทยศาสตร์
ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
อาจารย์ยุทธพงษ์ ทองพบ
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
ผู้ช่วยสอน
คณะ
ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
นางสาววิตรี พิมผาสุข
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
นางสาวอภิจารี ศรีปา
คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์
นางสาวเกวลิน ประมูลศิลป์
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวเบญจมาศ ทวีที
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
    นางสาวศิริพร จันทร์เพชร
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวจุรีพร รอบุญ
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวปวีณา แก้วมั่น
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์