ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน

(Philosophy of Life for Sufficient living)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001231

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม

            Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence success in all aspects of life and profession of respected people.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์