- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ปรัชญาเพื่อชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน

(Philosophy of Life for Sufficient Living)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001231

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
รองศาสตราจารย์ สุทธิชัย ยังสุข
คณะสังคมศาสตร์

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
 • ปีการศึกษา2560
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
 • บริบทประเทศไทย
 • การวางแผนการใช้เงินอย่างชาญฉลาด
 • แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย สำหรับนิสิตในรายวิชา 001231
 • ความหมายของปรัชญา
 • ความพอประมาณและความมีภูมิคุ้มกัน
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสร้างความรู้
 • ความรู้
 • ชีวิตคืออะไร
 • จรรยา
 • จรรยาบรรณ
 • การใช้เหตุผล
 • คุณธรรมพอเพียง
 • หลักจริยธรรม
 • หลักจริยธรรม-อนันตริย
 • บริบทประเทศไทย
 • วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย-ปี-2540
 • สาเหตุของวิกฤตปี-2540-คืออะไร
 • lesision1
 • lesision2
 • lesision3
 • lesision4
 • แบบบันทึกรายรับร่ายจ่าย_2559
 • อ.อำนวย
 • ป.พอเพียง-2-ความรู้คงวามคิด
 • การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
 • ป.พอเพียงเหตุผล
 • ป.พอเพียง-เหตุผล

 •  

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์