- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

(Fundamental Laws for Quality of Life)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              00123

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ The evolution of the law and human rights under the constitution including laws concerning the quality of the students? life such as intellectual property law, environmental law, laws concerning local administration,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
   

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
 • ปีการศึกษา2560
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
 
 • กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต-๒๕๕๙
 •  

   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์