การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

(Politics, Economy and Society)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001235

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  การเมืองพื้นฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา  การปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพื้นฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย

            Meaning and relationship of politics, economy and society, development of international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to one's living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships of world and Thai systems.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document