- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

(Politics, Economy and Society)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001235

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

            ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการ การเมืองระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ ประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International political development, politics and adjustment of developed countries the global economics system, impacts of globalization on economy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยสอน
คณะ
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
นางพรปวีร์   ขุนวิมล
คณะสังคมศาสตร์
นายธีรยุทธ   คุ้มเวช
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นายรัตนชาติ  เนียมวัน
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     


วิดีโอกิกรรม

Ge Appreciation Day

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้นิสิตส่งตัวแทน
แต่ละแถว แถวละ 1 คน สรุป 3 ประเด็น

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์