- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

การจัดการการดำเนินชีวิต

(Living Management)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001236

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว และสังคมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a global society, world communication,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน


ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
   

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
 • ภาษาท่าทาง ผู้แต่ง ดร.สุมิตร คุณานุกร
 • การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย ผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์
     (ป.อ. ปยุตโต)
 • สุขเป็นก็เป็นสุข ผู้แต่ง ชยสาโร ภิกขุ
 • ความสำคัญของการจัดการชีวิต
 • แนะนำรายวิชา
 • การปรับตัวเข้ากับสังคม
 • การบริหารจัดการเวลา 1
 • การบริหารจัดการเวลา 2
 • การบริหารสมรรถนะร่างกาย
 • การบริหารอารมณ์
 • การบริหารความเครียด
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • จิตตปัญญา 1
 • จิตตปัญญา 2
 • เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ความปลอดภัยบนท้องถนน
 • การดำเนินชีวิตท่ามกลางภาวะโลกร้อน
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารการเงิน
 • การสร้างความสุขในวัยเรียน
 •  
  ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
       
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
 • GE : ทางสู่ความสุขและความสำเร็จในศตวรรษนี้
 • ;
     

   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์