- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ทักษะชีวิต

(Life Skills)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001237

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public consciousness and other desirable personal characteristics

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน


ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
อาจารย์พิเศษ
รศ.สุทธิชัย ยังสุข
คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง
คณะศึกษาศาสตร์
ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยสอน
คณะ
ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวอังคณา แทนออมทอง
คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวสุธาวัลย์ กล่อมเกลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<


เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
 • ศษวรรณที่ 21
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 •    
  ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
       
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
       


   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์