การรู้เท่าทันสื่อ

(Media Literacy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001238

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาประเด็นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง จนกลายเป็นวิถี
การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม กระทบต่อสภาวะทางจิตใจทั้งทางบวกและทางลบ เกิดทักษะคิดวิเคราะห์การสื่อสารอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ภาษาไทย ตลอดจนภาษาอื่น ๆ สร้างสรรค์ผ่านช่องทางการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            The study of communication in daily life and the factors that impact on communication. Communication affects our way of life, culture, happiness as well as mental processes and mental illness. This course looks at analytical and critical communication and thinking in the sciences including the social sciences and human sciences. The course works through the Thai language, creativity and various channels of communication.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document