ภาวะผู้นำกับความรัก

(Leadership and Compassion)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001239

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ความสำคัญของผู้นำ  ผู้นำในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการทำจริงของผู้เรียน

            The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a guideline for learners' own activities.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document