- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ภาวะผู้นำกับความรัก

(Leadership and Compassion)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001239

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

             ความสำคัญของผู้นำ  ผู้นำในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการทำจริงของผู้เรียน

            The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a guideline for learners' own activities.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

>
ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
ดร.กวิชช์  ธรรมิสร
รองศาสตราจารย์นุชนาฏ  ดีเจริญ
ดร.ภก.ดำรงศักดิ์  เป็กทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง  ยุทธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสนันท์  ปิยะศิริภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ปิยะคง
ดร.นพดล  จำรูญ
ดร.ดนัย เรียบสกุล
ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
ดร. ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์
อาจารย์ลลิตา จิตต์การุญ

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์