- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

(Man and Environment)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001271

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
The relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects of population change related to environmental problems case studies of global climate change

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน


ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
รศ.พัฒนา ราชวงศ์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยสอน
คณะ
นางสาวอัมพวัลย์ คำเชียงเงิน
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นายธนพงษ์ ถนัดกิจ
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวบุษยา บัวขาว
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวรุจิเรข พลายละหาร
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวพิมพ์พลอย เผือกม่วง
นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์