คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001273

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          การวัด การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การสำรวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ

                     

          Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and presentation for basic research, application of probability to statistical decision making.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document