- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

อาหารและวิถีชีวิต

(Food and Life Style)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001275

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

           บทบาทและความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรม การบริโภคอาหาร ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน / ผู้ช่วยสอน
คณะ
ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
รศ.พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.วรรณพร คลังเพชร
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.เจษฏา วิชาพร
คณะพยาบาลาสตร์
อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
คณะมนุษยศาสตร์
ดร.ภาวัช วิจารัตน์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ดร.ศิริมาส เฮงรัศมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
คณะนิติศาสตร์
นางสาวสุพรรณี สหัสรังษีโสภิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

มคอ.3
มคอ.5
 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

 • ภาคต้น
 • ภาคปลาย
 • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 • ปีการศึกษา2557
 • ปีการศึกษา2558
 • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
 • FALS 1.57 wk 1-15 lecture.pdf
 •      
  ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
  อาหารเพื่อการป้องกันควบคุมโรคจากชีวิต    
  ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
       

   

   

   
   
  สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
  หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
  Online จำนวน : 1 คน  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์