พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

(Energy and Technology around Us)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001276

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน                                       เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน                      

          Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy issuers.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document