- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

(Energy and Technology Around Us)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001276

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน อย่างฉลาด ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกร้อน ที่มาของพลังงานไฟฟ้าและการใช้อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทำงานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ดร.สุขฤดี สุขใจ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ดร.ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ดร.สหัถยา ทองสาร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผศ. ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยสอน
คณะ
นายศุภจักร สุทธิ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
น.ส.พัชราภรณ์ พรถึง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์