- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

พฤติกรรมมนุษย์

(Human Behavior)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001277

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท ของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจำ การคิดและภาษา เชาวน์ปัญญาและการยกระดับเชาวน์ปัญญา
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.สุทัศน์   ดวงจิตร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์ศิรินธร ศรีมาชัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ. ดร.วชิราวดี       มาลากุล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.สะการะ ตัณโสภณ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.วันทณี หาญช้าง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยสอน
คณะ
นางดวงเดือน ประสานสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายณฐกร เอี่ยมสอาด
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ปลื้ม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์