พฤติกรรมมนุษย์ 

(Human Behavior)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001277

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจำ และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                     

          The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications in daily life.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document