ชีวิตและสุขภาพ

(Life and Health)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001278

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง                      

          Life and health behavior, health care and promotion for each age group including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement of the quality of life for oneself and others.

 


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
 
Untitled Document