- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

(Science in Everyday Life)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา              001279

หน่วยกิต             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

          บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and environments, chemical, energy and electricity,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
คณะ
ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อัจฉรา อิ่มคำ
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยสอน
คณะ
ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.อัจฉรา อิ่มคำ
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
คณะวิทยาศาสตร์

มคอ.3
มคอ.5
  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2558)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

  • ภาคต้น
  • ภาคปลาย
  • ภาคฤดูร้อน
(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา2556)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนต้น      ปีการศึกษา 2557)  >>คลิก<<

(ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)  >>คลิก<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา2557
  • ปีการศึกษา2558
  • ปีการศึกษา2559
ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 3/2557
     
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 3/2558
     
ภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 3/2559
     

 

 

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์