มคอ.3 (ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
กลุ่มวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์


001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความความ - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
0012241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
0012242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001233 ไทยกับประชาคมโลก - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001237 ทักษะชีวิต - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001238 การรู้เท่าทันสื่อ - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
001252 นเรศวรศึกษา - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001253 การเป็นผู้ประกอบการ - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - - ;
001275 อาหารและวิถีชีวิต - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001277 พฤติกรรมมนุษย์ - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001278 ชีวิตและสุขภาพ - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย< - - - - - - - ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 - - - - - - -

 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์