มคอ.5 (ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561)
กลุ่มวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์


001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคันคว้า
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความความ -----ไม่เปิดสอนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 -----
0012241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน
0012242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม-----ไม่เปิดสอนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 -----

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรู้เท่าทันสื่อ
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
001252 นเรศวรศึกษา
001253 การเป็นผู้ประกอบการ


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
         กลุ่ม 1-4
         กลุ่ม 5-8
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน;
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
001277 พฤติกรรมมนุษย์
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย

 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์