มคอ.5 (ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557)
กลุ่มวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคันคว้า
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001223 ดุริยางควิจักขณ์
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรู้เท่าทันสื่อ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
001277 พฤติกรรมมนุษย
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย

 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์