- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
 

เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

         - เล่มศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 (ไฟล์ word)

         - เล่มศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 (ไฟล์PDF)

         - มติสภามหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุง พ.ศ.2563

         - บทสรุปผู้บริหาร

         - ตัวอย่างหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุง63

         - ตัวอย่างหลักสูตรคณะสังคม ปรับปรุง63

       

 
 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์