<

เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตรของคณะ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 >>ดาวน์โหลด<<<<NEW>>

เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบรรจุอยู่ในเล่มหลักสูตรของคณะ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 >>CLICK<<<<NEW>>

แผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563เล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557 >>ดาวน์โหลด<<

ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 4 วิชา ในระบบ Reg 8 ก.ค. 2557 >>ดาวน์โหลด<<

นิสิตต้องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่ว ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา

แผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
         - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - คณะวิทยาศาสตร์
         - คณะวิศวกรรมศาสตร์
         - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         - คณะทันตแพทยศาสตร์
         - คณะพยาบาลศาสตร์
         - คณะแพทยศาสตร์
         - คณะเภสัชศาสตร์
         - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
         - คณะสหเวชศาสตร์
         - คณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         - คณะนิติศาสตร์
         - คณะมนุษยศาสตร์
         - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
         - คณะศึกษาศาสตร์
         - คณะสังคมศาสตร์

 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์