- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001211
   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
   (Fundamental English)

        พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
3 (2-2-5)
001212
   ภาษาอังกฤษพัฒนา
   (Developmental English)

       พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
3 (2-2-5)
001213
   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   (English for Academic Purposes)

       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001221
   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
   (Information Science for Study and Research)

       ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้
3 (2-2-5)
001222
    ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
   (Language, Society and Culture)

      ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคม และวัฒนธรรมโดยพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในภาษา  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยกับการใช้ภาษา ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยประชาคมอาเซียนและของโลก
3 (2-2-5)
001223
   ดุริยางควิจักขณ์
   (Music Appreciation)

       ศึกษาและเข้าใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่องดนตรีและทฤษฎีดนตรี  ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจำชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน  เครื่อง   วง    เพลง  อัตลักษณ์และสุนทรียะ     ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านไทย     ดนตรีอาเซียนและดนตรีร่วมสมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจำวัน   ทั้งในตนเอง   และบริบททางสังคมวัฒนธรรม  วิเคราะห์  วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรีในสังคมไทย
3 (2-2-5)
001224
   ศิลปะในชีวิตประจำวัน
   (Arts in Daily Life)

       พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้
3 (2-2-5)
001225
   ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
   (Life Privacy)

       ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฏหมายและการคุ้มครองตนเอง โดยจะเน้นความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล ชีวิตร่างกาย การสื่อสาร และในเคหะสถาน
3 (2-2-5)
001226
   วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
   (Ways of Living in the Digital Age)

       พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
3 (2-2-5)
001227
   ดนตรีวิถีไทยศึกษา
   (Music Studies in Thai Culture)

       ศึกษาลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาท หน้าที่ คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
001228
   ความสุขกับงานอดิเรก
   (Happiness with Hobbies)

      ความสุข การพัฒนาให้เกิดความสุข การเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากงานอดิเรก รวมถึงการแบ่งปันความสุขที่เกิดจากงานอดิเรกให้ผู้อื่นและสังคม
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001231
  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
  (Philosophy of Life for Sufficient Living)

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
3 (2-2-5)
001232
  กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
  (Fundamental Laws for Quality of Life)

       ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ ๒๑
3 (2-2-5)
001233
  ไทยกับประชาคมโลก
  (Thai State and the World Community)

       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
3 (2-2-5)
001234
  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (Civilization and Local Wisdom)

       อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ศึกษาพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปและวัฒนธรรม ทั้งรูปธรรรมและนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า เพิ่มมูลค่า ให้เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่างยั่งยืน(คำอธิบายรายวิชาใหม่ เตรียมปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 2563)
3 (2-2-5)
001235
  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  (Politics, Economy and Society)

        ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการ การเมืองระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ ประเทศไทย
3 (2-2-5)
001236
  การจัดการการดำเนินชีวิต
  (Living Management)

       ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว  และสังคมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตที่ดี  และคุณธรรมจริยธรรม
3 (2-2-5)
001237
  ทักษะชีวิต
  (Life Skills)

       การรู้จักเข้าใจตนเองและความแตกต่างระหว่างบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆของบุคคลสู่ความเป็นพลเมืองโลก
3 (2-2-5)
001238
  การรู้เท่าทันสื่อ
  (Media Literacy)

       

ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป  ที่เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดอันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย

3 (2-2-5)
  ภาวะผู้นำกับความรัก
  (Leadership and Compassion)

       ความสำคัญของผู้นำ ผู้นำในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก การเป็นพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการทำจริงของผู้เรียน
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001271
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  (Man and Environment)

       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
001272
  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
  (Introduction to Computer Information Science)

       วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
3 (2-2-5)
001273
  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life)

       การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน เช่น การเงินการธนาคาร การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสำรวจและการตัดสินใจเบื้องต้น
       การวัด การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร  คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การสำรวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ (คำอธิบายรายวิชาใหม่ เตรียมปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 2563)
3 (2-2-5)
001274
  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
  (Drugs and Chemicals in Daily Life)

       ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงเครื่องสาอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
001275
  อาหารและวิถีชีวิต
  (Food and Life Style)

       บทบาทและความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยะธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร อาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัฒน์ ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
001276
  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
  (Energy and Technology Around Us)

       ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
3 (2-2-5)
001277
  พฤติกรรมมนุษย์
  (Human Behavior)

       ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ การรับรู้ เรียนรู้ ความจา และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
001278
  ชีวิตและสุขภาพ
  (Life and Health)

       ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปูองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและโรคระบาด
3 (2-2-5)
001279
  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  (Science in Everyday Life)

       บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจาวัน ได้แก่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาพลานามัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001254
  ว่ายน้ำ
  (swimming)

       ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน ำ้ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน ้า
1 (0-2-1)
001281
  กีฬาและการออกกำลังกาย
  (Sports and Exercises)

       ศึกษาการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1 (0-2-1)
 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์