- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001211
   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   (English Listening and Speaking for Communication)

        ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียงในระดับคำและประโยค เสียงสูงต่ำในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน
3 (2-2-5)
   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   (English Critical Reading for Effective Communication)

        ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การบอกจุดประสงค์ ทัศนคติ และนำเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด
3 (2-2-5)
   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ
   (English Writing for Effective Communication)

        ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
3 (2-2-5)
   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
   (Thai language for academic communication)

       การอ่านเพื่อการสืบค้น การเขียนและการพูด เพื่อนำเสนองานในเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
   (Thai language for communication in the 21st century)

       พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
   การอ่านในยุคดิจิทัล
   (Reading in the digital age century)

        การพัฒนาทักษะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
   (Korean for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลี

3 (2-2-5)
   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
   (Japanese for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

3 (2-2-5)
   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   (Chinese for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรรมของชาวจีน

3 (2-2-5)
   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
   (Myanmar for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาพม่าขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวพม่า

3 (2-2-5)
   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
   (French for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส

3 (2-2-5)
   ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
   (Spanish for Communication)

         ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวสเปน
3 (2-2-5)
   ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
   (Lao for Communication )

        ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวลาว
3 (2-2-5)
   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
   (Indonesian for Communication)

        ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย
3 (2-2-5)
   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
   (Vietnamese for Communication)

        ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

3 (2-2-5)
   ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
   (Hindi for Communication )

        ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวฮินดู
3 (2-2-5)
   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
   (khmer for Communication)

        ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเขมร

3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001221
   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
   (Information Science for Study and Research)

       ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน
3 (2-2-5)
001222
    ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
   (Language, Society and Culture)

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน

3 (2-2-5)
001224
   ศิลปะในชีวิตประจำวัน
   (Arts in Daily Life)

       พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้
3 (2-2-5)
001226
   วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
   (Ways of Living in the Digital Age)

       พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
3 (2-2-5)
001227
   ดนตรีวิถีไทยศึกษา
   (Music Studies in Thai Culture)

        พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ คุณค่า ความ เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษที่ 21

3 (2-2-5)
001228
   ความสุขกับงานอดิเรก
   (Happiness with Hobbies)

      แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)
001238
  การรู้เท่าทันสื่อ
  (Media Literacy)

        ศึกษาประเด็นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง จนกลายเป็นวิถี การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม กระทบต่อสภาวะทางจิตใจทั้งทางบวกและทางลบ เกิดทักษะคิดวิเคราะห์การสื่อสารอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ภาษาไทย ตลอดจนภาษาอื่น ๆ สร้างสรรค์ผ่านช่องทางการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 (2-2-5)
001241
   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน
   (Western Music in Daily Life )

      สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน ชีวิตประจ าวัน
001242
   การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   (Creative Thinking and Innovation)

      กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล การดำเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานให้สำเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง
3 (2-2-5)
   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม
   (Entrepreneurship for Small Business Start-up)

      การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะนำมุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
001276
  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
  (Energy and Technology Around Us)

        ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
3 (2-2-5)
   ความสุขกับงานอดิเรก
   (Happiness with Hobbies)

      แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)
   นวัตกรรมเพื่อสังคม
   (Social Innovation)

แนะนำนวัตกรรมเพื่อสังคม ความไม่แน่นอนในอนาคต (ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ,     การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ชุมชนยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีส่วนร่วมของประชาชน แนะนำนวัตกรรม กิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีเพื่อสังคม) กรณีศึกษา (การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม)
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001231
  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
  (Philosophy of Life for Sufficient Living)

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
3 (2-2-5)
001232
  กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
  (Fundamental Laws for Quality of Life)

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
001233
  ไทยกับประชาคมโลก
  (Thai State and the World Community)

        ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
3 (2-2-5)
001234
  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (Civilization and Local Wisdom)

        พัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปและวัฒนธรรม             
ทั้งรูปธรรรมและนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า เพิ่มมูลค่า    ให้เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่างยั่งยืน

3 (2-2-5)
001235
  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  (Politics, Economy and Society)

       ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  การเมืองพื้นฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา  การปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพื้นฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพื้นฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย
3 (2-2-5)
001236
  การจัดการการดำเนินชีวิต
  (Living Management)

       ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3 (2-2-5)
001237
  ทักษะชีวิต
  (Life Skills)

       ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการกำหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้นำและการรับผิดชอบต่อหน้าที่
3 (2-2-5)
  ภาวะผู้นำกับความรัก
  (Leadership and Compassion)

       ความสำคัญของผู้นำ  ผู้นำในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการทำจริงของผู้เรียน
3 (2-2-5)
  พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
  (Group Dynamics and Teamwork)

       พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม
3 (2-2-5)
  ภาวะผู้นำกับความรัก
  (Leadership and Compassion)

        ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราช กรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่พึ่งประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา
3 (2-2-5)
  ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
  (The King’s Philosophy for Living)

        พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
3 (2-2-5)
  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  (From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice)

        ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการทำยุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการทำงาน/ดำรงชีวิตด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลยภาพ หลักการฝึกนิสัยรักการอ่าน หลักการสืบค้นข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น องค์ความรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน

3 (2-2-5)
  สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ  
  (Peace and Religion for Human Kinds)

        การเรียนรู้ แนวคิด  ทฤษฎี สันติภาพ  ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและ บุคคลสำคัญ หลักธรรมความต้องการของมนุษย์  ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา ความมีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท์  สันติวิธีมนุษย์ในศตรรษที่ 21 ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของบุคคลลสำคัญ ที่มีประโยชน์ เพื่อประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์ สันติภาพ              เพื่อมนุษยชาติ

3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001271
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  (Man and Environment)

       ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
001272
  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
  (Introduction to Computer Information Science)

       วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
3 (2-2-5)
001273
  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life)

        การวัด การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การสำรวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ

3 (2-2-5)
001274
  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
  (Drugs and Chemicals in Daily Life)

       ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสำอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
001275
  อาหารและวิถีชีวิต
  (Food and Life Style)

       

บทบาทและความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
001277
  พฤติกรรมมนุษย์
  (Human Behavior)

        ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจำ และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3 (2-2-5)
001278
  ชีวิตและสุขภาพ
  (Life and Health)

       ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
3 (2-2-5)
001279
  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  (Science in Everyday Life)

        บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
001291
  การบริโภคในชีวิตประจำวัน
  (Consumption in Daily life)

        ความสำคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภคอาหารที่ดี การเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (2-2-5)
001292
  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21
  (Circular Economic Lifestyle for 21st Century)

       การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์และการเป็นแหล่งรองรับและบำบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาพลานามัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001281
  กีฬาและการออกกำลังกาย
  (Sports and Exercises)

       การเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกายย
1 (0-2-1)
 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์