- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001201
   ทักษะภาษาไทย
   (Thai Language Skills)
3 (2-2-5)
001211
   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
   (Fundamental English)
3 (2-2-5)
001212
   ภาษาอังกฤษพัฒนา
   (Developmental English)
3 (2-2-5)
001213
   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   (English for Academic Purposes)
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001221
   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
   (Information Science for Study and Research)
3 (2-2-5)
001222
    ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
   (Language, Society and Culture)
3 (2-2-5)
001223
   ดุริยางควิจักขณ์
   (Music Appreciation)
3 (2-2-5)
001224
   ศิลปะในชีวิตประจำวัน
   (Arts in Daily Life)
3 (2-2-5)
001225
   ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
   (Life Privacy)
3 (2-2-5)
001226
   วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
   (Ways of Living in the Digital Age)
3 (2-2-5)
001227
   ดนตรีวิถีไทยศึกษา
   (Music Studies in Thai Culture)
3 (2-2-5)
001228
   ความสุขกับงานอดิเรก
   (Happiness with Hobbies)
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001231
  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
  (Philosophy of Life for Sufficient Living)
3 (2-2-5)
001232
  กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
  (Fundamental Laws for Quality of Life)
3 (2-2-5)
001233
  ไทยกับประชาคมโลก
  (Thai State and the World Community)
3 (2-2-5)
001234
  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (Civilization and Local Wisdom)
3 (2-2-5)
001235
  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  (Politics, Economy and Society)
3 (2-2-5)
001236
  การจัดการการดำเนินชีวิต
  (Living Management)
3 (2-2-5)
001237
  ทักษะชีวิต
  (Life Skills)
3 (2-2-5)
001238
  การรู้เท่าทันสื่อ
  (Media Literacy)
3 (2-2-5)
  ภาวะผู้นำกับความรัก
  (Leadership and Compassion)
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001271
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  (Man and Environment)
3 (2-2-5)
001272
  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
  (Introduction to Computer Information Science)
3 (2-2-5)
001273
  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life)
3 (2-2-5)
001274
  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
  (Drugs and Chemicals in Daily Life)
3 (2-2-5)
001275
  อาหารและวิถีชีวิต
  (Food and Life Style)
3 (2-2-5)
001276
  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
  (Energy and Technology Around Us)
3 (2-2-5)
001277
  พฤติกรรมมนุษย์
  (Human Behavior)
3 (2-2-5)
001278
  ชีวิตและสุขภาพ
  (Life and Health)
3 (2-2-5)
001279
  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  (Science in Everyday Life)
3 (2-2-5)

  กลุ่มวิชาพลานามัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
001254
  ว่ายน้ำ
  (swimming)
1 (0-2-1)
001281
  กีฬาและการออกกำลังกาย
  (Sports and Exercises)
1 (0-2-1)
 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์