มคอ.3 (ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557)
กลุ่มวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
        รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง
        รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง
        รศ.วนิดา บำรุงไทย
        ผศ.จารีต สิริทิพา
       
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคันคว้า
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001223 ดุริยางควิจักขณ์
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001231 ปรัชญาเพื่อชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรู้เท่าทันสื่อ


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยี
001277 พฤติกรรมมนุษย์
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย
001254 ว่ายน้ำ

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์