มคอ.3

มคอ.5

มคอ.3  (ภาคเรียนต้น    ปีการศึกษา2556
>>คลิก<<

มคอ.5 (ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2555)
>>คลิก<<

มคอ.3  (ภาคเรียนต้น    ปีการศึกษา2557
>>คลิก<<
มคอ.5 (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2556
>>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
>>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา 2557)
 >>คลิก<<

มคอ.3  (ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2557)
>>คลิก<<
มคอ.5 (ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา2557
>>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนต้น    ปีการศึกษา2558)
 >>คลิก<<
มคอ.5 (ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2557)
>>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2558)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา 2558)
 >>คลิก<<

มคอ.3  (ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา2558)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา 2558)
 >>คลิก<<

มคอ.3  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2559)
 >>คลิก<<
มคอ.5 (ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2558)
>>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2559)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2559)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา2559)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียปลาย   ปีการศึกษา2559)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2560)
 >>คลิก<<
มคอ.5 (ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2559)
>>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2560)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2560)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา2560)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา2560)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2561)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2561)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2561)
 >>คลิก<<
มคอ.5  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2561)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา2561)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2562)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2562)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา2563)
 >>คลิก<<
มคอ.3  (ภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา2563)
 >>คลิก<<
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์