มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ  และด้านกายภาพให้มี ความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ได้มองเห็นความสำคัญ  ของหมวดกลุ่มวิชาตามปรัชญาการจัดการศึกษาสำหรับอุดมศึกษา คือ หมวดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  และกลุ่มหมวดวิชาชีพ ซึ่งจากกลุ่มวิชาทั้ง 4 นั้น กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกลุ่มวิชาที่มีความสำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งส่งเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจ  ในสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสังคม  เพื่อความเป็นไทจากอวิชชาบังเกิดความเป็นอิสระใฝ่แสวงการดำเนินชีวิต  อย่างมี สาระ มีคุณค่า มีคุณภาพ  และมีคุณธรรม มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต เป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณค่า
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์