กองการศึกษาทั่วไปชื่อ นามสกุล : นางยุพา กูลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาทั่วไป

: yupas@nu.ac.th

: 055-961109 ภายใน 1109

---------------------------------------------------------------------
                   งานบริหารทั่วไป                                        งานสนับสนุนการเรียนการสอน


ชื่อ นามสกุล : นางสาวประไพรัตน์ ไวทยกุล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
: tiprungsri@hotmail.com
: 055-961105 ภายใน 1105


ชื่อ นามสกุล : นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
: pradabduent@nu.ac.th
: 055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นางสาววิไลพร ทองเกล็ด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: wilaipornt@nu.ac.th
:055-961106 ภายใน 1106

ชื่อ นามสกุล : นายฐิติพงศ์ เดชมัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
: thitipongd@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นางภาชินี คงรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: phachineep@nu.ac.th
:055-961106 ภายใน 1106

ชื่อ นามสกุล : นางสาวนิตย์รดี ยายอด
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
: nitradeey@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นางเพ็ญนภา เปพะนัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
: phennapap@nu.ac.th
:055-961106 ภายใน 1106

ชื่อ นามสกุล : นางสาวธนิดา มั่นคง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
: tanidam@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นางสาววรรณภา ขำนิพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: wannapak@nu.ac.th
:055-961106 ภายใน 1106

ชื่อ นามสกุล : นางสาวจิตติกาญจณ์  วงศ์สุคติเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: jittikarnw@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นางสาวกัลยา ชื่นขำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: ganlayac@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108

ชื่อ นามสกุล : นายพรภิรมย์ อ้นมาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: pronpitoma@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107

ชื่อ นามสกุล : นายประเจตน์ สิงห์คง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
: prajets@nu.ac.th 
: -

ชื่อ นามสกุล : นายเฉลิมเกียรติ รอดเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: chalermkiatr@nu.ac.th
:055-961107-8 ภายใน 1107,1108
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์