งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไปชื่อ นามสกุล : นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป

: pradabduent@nu.ac.th

: 055-968330-2

---------------------------------------------------------------------
  tr>

  ชื่อ นามสกุล : นายฐิติพงศ์ เดชมัด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  : thitipongd@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นางสาวธนิดา มั่นคง
  ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
  : tanidam@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นางภาชินี พัดโบก
  ตำแหน่ง : เนักวิชาการศึกษา
  : phachineep@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นางสาวนิตย์รดี ยายอด
  ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
  : nitradeey@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นายเฉลิมเกียรติ รอดเกตุ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : chalermkiatr@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นางสาวจิตติกาญจณ์  วงศ์สุคติเวช
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  : jittikarnw@nu.ac.th
  :055-968330-2

  ชื่อ นามสกุล : นายวิษณุ ยศเจริญ
  ตำแหน่ง : พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
  : witsanuy@nu.ac.th
  :0-5596-8326
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000,โทรศัพท์ 055-968330-2 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์