งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป เน้นความรู้รอบ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

       งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดพันธกิจโดยมุ่งสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิตอย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

         1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

          2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ

          3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา และวิจัย รายวิชาการศึกษาทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์