[แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ2559] เพิ่มเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 421 คน
[แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559] เพิ่มเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 419 คน
[แผนยุทธศาสตร์การเงิน ปีงบประมาณ 2559] เพิ่มเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 367 คน
[แผนบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2559] เพิ่มเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 398 คน
[แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559] เพิ่มเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 615 คน
[ รายงานประจำปี 2558 ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 2558] เพิ่มเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559
[แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558] เพิ่มเมื่อ 06 ตุลาคม 2558 อ่านแล้ว 490 คน
[ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557] เพิ่มเมื่อ 06 มีนาคม 2558
[รายงานประจำปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 2557] เพิ่มเมื่อ 05 มกราคม 2558 อ่านแล้ว 494 คน
[ รายงานประจำปี 2556] เพิ่มเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2556
[ผลการประเมินหน่วยบริการตารางเรียนฯ] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 508 คน
[ตารางแสดงค่า FTES หมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 698 คน
[โครงการรายวิชา] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 565 คน
[ผลสำรวจนโยบายผู้สอนต่อนิสิต] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 744 คน
[ประเมินผู้อำนวยการกอง] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 648 คน
[ประเมินความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 793 คน
[ผลการสำรวจความความพึงพอใจ ปี 2556] เพิ่มเมื่อ 22 ตุลาคม 2556 อ่านแล้ว 582 คน
[รายงานผลการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555] เพิ่มเมื่อ 16 กรกฏาคม 2556 อ่านแล้ว 531 คน
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 18 รายการ หน้า 1/1
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์