[ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 25 กรกฏาคม 2561
[ สรุปผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวินัยนิสิต] เพิ่มเมื่อ 19 กรกฏาคม 2561
[ สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต-ภาคเรียนปลาย-ปีการศึกษา-2560] เพิ่มเมื่อ 19 กรกฏาคม 2561
[ สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิตภาคเรียนต้น-ปีการศึกษา-2560] เพิ่มเมื่อ 19 กรกฏาคม 2561
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 06 กรกฏาคม 2561
[ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560] เพิ่มเมื่อ 07 พฤษภาคม 2561
[ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560] เพิ่มเมื่อ 27 เมษายน 2561
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560] เพิ่มเมื่อ 07 มีนาคม 2561
[ กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี] เพิ่มเมื่อ 23 มกราคม 2562
[ รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย] เพิ่มเมื่อ 26 กรกฏาคม 2560
[ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560] เพิ่มเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560
[ คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 24 กรกฏาคม 2560
[ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาจิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง] เพิ่มเมื่อ 13 กรกฏาคม 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2560] เพิ่มเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 08 พฤษภาคม 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 16 มกราคม 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 26 ตุลาคม 2559
[ สรุปผลโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 11 ตุลาคม 2559
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 88 รายการ << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] หน้าถัดไป>>
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์