[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 15 ตุลาคม 2562
[ คำสั่งเเต่งตั้งผู้สอนผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 25 กันยายน 2562
[ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 30 สิงหาคม 2562
[ บทสรุปผู้บริหาร] เพิ่มเมื่อ 22 สิงหาคม 2562
[ เอกสาร ---> แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ] เพิ่มเมื่อ 22 สิงหาคม 2562
[ มติค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี] เพิ่มเมื่อ 16 สิงหาคม 2562
[ มติขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน] เพิ่มเมื่อ 08 สิงหาคม 2562
[ รายละเอียดภาระงานการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 31 กรกฏาคม 2562
[ เสนอเปิดรายวิชาใหม่ ศาสตราจารย์พระราชาเพื่อการเกษตร] เพิ่มเมื่อ 31 กรกฏาคม 2562
[ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปและคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 22 กรกฏาคม 2562
[ เรื่องค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 10 กรกฏาคม 2562
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 08 กรกฏาคม 2562
[ รายงายผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 26 กรกฏาคม 2562
[ เรื่องค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 19 เมษายน 2562
[ เรื่องค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 19 เมษายน 2562
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 02 เมษายน 2562
[ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 26 กรกฏาคม 2562
[ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 26 กรกฏาคม 2562
[ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 25 กรกฏาคม 2561
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 107 รายการ << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์