[ สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565] เพิ่มเมื่อ 21 กรกฏาคม 2565
[ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ] เพิ่มเมื่อ 11 กรกฏาคม 2565
[ รายงานสรุปผลแบบประเมินโครงการเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 30 มิถุนายน 2565
[ คำสั่งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 30 มิถุนายน 2565
[ มติค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ] เพิ่มเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565] เพิ่มเมื่อ 29 เมษายน 2565
[ สรุปลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563] เพิ่มเมื่อ 29 มิถุนายน 2563
[ คำสั่งเเต่งตั้งผู้สอนผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 ] เพิ่มเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563
[ คำสั่งเเต่งตั้งผู้สอนผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563] เพิ่มเมื่อ 08 มิถุนายน 2563
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)] เพิ่มเมื่อ 28 เมษายน 2563
[ คำอธิบายราบวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 25 เมษายน 2565
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564] เพิ่มเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564
[ สรุปแบบประเมินผลโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต-ภาคเรียนปลาย-ปีการศึกษา-2562] เพิ่มเมื่อ 01 เมษายน 2563
[ การเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรง พ.ศ.2560 กับ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรง พ.ศ.2563] เพิ่มเมื่อ 01 มีนาคม 2565
[ รายงานผลการดำเนินงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 28 เมษายน 2563
[ คำสั่งเเต่งตั้งผู้สอนผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562] เพิ่มเมื่อ 10 มกราคม 2563
[ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2562
[ รายงานผลการดำเนินงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563
[ สรุปแบบประเมินผลโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต-ภาคเรียนต้น-ปีการศึกษา-2562] เพิ่มเมื่อ 28 ตุลาคม 2562
[ รายงานผลการดำเนินงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561] เพิ่มเมื่อ 29 ตุลาคม 2562
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 130 รายการ 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 968330-2 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์