คลิกเพื่อฟัง
00 - พุทธวจน 2 บทนำ.mp3
01 - พุทธวจน 2 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน.mp3
02 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง).mp3
03 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง).mp3
04 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปด.mp3
05 - พุทธวจน 2 หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง.mp3
06 - พุทธวจน 2 พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์.mp3
07 - พุทธวจน 2 พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์ทั้งหก.mp3
08 - พุทธวจน 2 โสดาปัตติมรรค 2 จำพวก.mp3
09 - พุทธวจน 2 โสดาปัตติผล.mp3
10 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์).mp3
11 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ.mp3
12 - พุทธวจน 2 ละสังโยชน์ 3 และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน.mp3
13 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไปของโลก.mp3
14 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริย.mp3
15 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริย.mp3
16 - พุทธวจน 2 ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อว่าโสด.mp3
17 - พุทธวจน 2 ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง เหตุเกิด และ ความดับ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว.mp3
18 - พุทธวจน 2 ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ (พระโสดาบัน).mp3
19 - พุทธวจน 2 ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน.mp3
20 - พุทธวจน 2 ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ.mp3
21 - พุทธวจน 2 ผลแห่งความเป็นโสดาบัน.mp3
22 - พุทธวจน 2 ความเป็นโสดาบัน.mp3
23 - พุทธวจน 2 ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน.mp3
24 - พุทธวจน 2 สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ.mp3
25 - พุทธวจน 2 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 1.mp3
26 - พุทธวจน 2 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 2.mp3
27 - พุทธวจน 2 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 3.mp3
28 - พุทธวจน 2 อริยมรรคมีองค์แปด.mp3
29 - พุทธวจน 2 คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน.mp3
30 - พุทธวจน 2 สังโยชน์สิบ.mp3
31 - พุทธวจน 2 อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท.mp3
32 - พุทธวจน 2 ฝุ่นปลายเล็บ.mp3
33 - พุทธวจน 2 สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น.mp3
34 - พุทธวจน 2 ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ.mp3
35 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม.mp3
36 - พุทธวจน 2 พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง).mp3
37 - พุทธวจน 2 ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน.mp3
38 - พุทธวจน 2 คนตกน้ำ 7 จำพวก.mp3
39 - พุทธวจน 2 คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ 4 จำพวก).mp3
40 - พุทธวจน 2 ผล 8 ประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน.mp3
41 - พุทธวจน 2 ระวังตายคาประตูนิพพาน.mp3
42 - พุทธวจน 2 ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า.mp3
43 - พุทธวจน 2 ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น.mp3
44 - พุทธวจน 2 สัมมาทิฏฐิโลกุตตระนานาแบบ (ตามคำพระสารีบุตร).mp3
45 - พุทธวจน 2 คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 1).mp3
46 - พุทธวจน 2 คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2).mp3
47 - พุทธวจน 2 คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 3).mp3
48 - พุทธวจน 2 คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 4).mp3
49 - พุทธวจน 2 อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ.mp3
50 - พุทธวจน 2 ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ.mp3
51 - พุทธวจน 2 คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น.mp3 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 2 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์