[ ข้อมูลรายการวัสดุ กองการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558] เพิ่มเมื่อ 20 เมษายน 2559
[แบบฟอร์มการคำนวณค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 อ่านแล้ว 309 คน
[คำสั่งผู้สอน ผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557] เพิ่มเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 อ่านแล้ว 315 คน
[คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ] เพิ่มเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 อ่านแล้ว 320 คน
[แผนพัฒนาบุคลากร 2557-2560] เพิ่มเมื่อ 30 กันยายน 2557 อ่านแล้ว 740 คน
[คู่มืองานธุรการ 2557 กองการศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 01 สิงหาคม 2557 อ่านแล้ว 378 คน
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 6 รายการ << ย้อนกลับ [1] หน้าถัดไป>>
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์