- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

ชื่อรายการ     รายการ GE going to world Citizen

วันที่ออกอากาศ      วันอาทิตย์

เวลาออกอากาศ     10.00 – 10.30 น.

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้าใจบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองการศึกษาทั่วไป นำไปสู่การปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันในทุกภาคส่วน         
        2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ พัฒนาให้มีศักยภาพทัดเทียมผู้อื่น
        3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงานเก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก (World Citizen)

รูปแบบรายการ
         การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตในการก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก (World Citizen)

    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 15 พฤศจิกายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 22 พฤศจิกายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 25 ตุลาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 8 พฤศจิกายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 27 กันยายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 4 ตุลาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 13 กันยายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 20 กันยายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 30 สิงหาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 6 กันยายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 16 สิงหาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 23 สิงหาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 2 สิงหาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 9 สิงหาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 12 กรกฎาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 26 กรกฎาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 28 มิถุนายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 5 กรกฎาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 14 มิถุนายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 21 มิถุนายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 31 พฤษภาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 7 มิถุนายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 17 พฤษภาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 24 พฤษภาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 10 เมษายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 26 เมษายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 12 เมษายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 19 เมษายน 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 29 มีนาคม 58
              Download
    ฟังคลิปเสียง GE Going to world citizen 5 เมษายน 58
              Download
 

 

 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์