- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
 

ตัวอย่างแผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

         - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - คณะวิทยาศาสตร์
         - คณะวิศวกรรมศาสตร์
         - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

         - คณะทันตแพทยศาสตร์
         - คณะพยาบาลศาสตร์
         - คณะแพทยศาสตร์
         - คณะเภสัชศาสตร์
         - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
         - คณะสหเวชศาสตร์
         - คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         - คณะนิติศาสตร์
         - คณะมนุษยศาสตร์
         - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
         - คณะศึกษาศาสตร์
         - คณะสังคมศาสตร์

 
กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์