[ แบบฟอร์มรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน] เพิ่มเมื่อ 08 ตุลาคม 2563
[ ตัวอย่าง สมอ.08 เปิดรายวิชาใหม่] เพิ่มเมื่อ 27 สิงหาคม 2558
[ แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม NU6 ใบเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา] เพิ่มเมื่อ 09 มิถุนายน 2558
[ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขผลการเรียน] เพิ่มเมื่อ 03 เมษายน 2558
[ แบบฟอร์มขอสอบย้อนหลัง] เพิ่มเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
[ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ] เพิ่มเมื่อ 23 มกราคม 2562
[ใบงาน วิเคราะห์ มคอ.3/โครงการ/กิจกรรม] เพิ่มเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 อ่านแล้ว 523 คน
[สำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน] เพิ่มเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 อ่านแล้ว 506 คน
[แบบฟอร์ม มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 14 สิงหาคม 2557 อ่านแล้ว 586 คน
[แบบฟอร์มเอกสารส่งสรุปข้อมูลการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556] เพิ่มเมื่อ 18 กรกฏาคม 2557 อ่านแล้ว 499 คน
[แบบฟอร์ม mapping วิชาใหม่] เพิ่มเมื่อ 10 เมษายน 2557 อ่านแล้ว 589 คน
[แบบฟอร์มสรุปผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556] เพิ่มเมื่อ 09 เมษายน 2557 อ่านแล้ว 613 คน
[แบบฟอร์มแสดงความจำนงร่วมสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา2557] เพิ่มเมื่อ 25 มีนาคม 2557 อ่านแล้ว 602 คน
[ตัวอย่าง มคอ.3] เพิ่มเมื่อ 05 มีนาคม 2557 อ่านแล้ว 620 คน
[แผนที่กระจายความรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 05 มีนาคม 2557 อ่านแล้ว 626 คน
[คู่มือการขอเปิดรายวิชาใหม่] เพิ่มเมื่อ 05 มีนาคม 2557 อ่านแล้ว 2085 คน
[แบบฟอร์มแสดงความจำนงร่วมสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 20 มีนาคม 2556 อ่านแล้ว 1097 คน
[แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป] เพิ่มเมื่อ 11 มกราคม 2556 อ่านแล้ว 775 คน
[แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รับเงิน)] เพิ่มเมื่อ 11 มกราคม 2556 อ่านแล้ว 749 คน
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 19 รายการ หน้า 1/1
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์