คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561  
วันที่ประกาศข่าว 07 มกราคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561  
วันที่ประกาศข่าว 28 มกราคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561  
วันที่ประกาศข่าว 18 กันยายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560  
วันที่ประกาศข่าว 27 เมษายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 89 ข่าว หน้า 1/18
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์