รายชื่อนิสิตขาดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์)  
วันที่ประกาศข่าว 20 ตุลาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
รายชื่อนิสิตขาดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์)  
วันที่ประกาศข่าว 24 สิงหาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์-รายวิชาศึกษาทั่วไป-ภาคเรียนต้น-ปีการศึกษา-2564  
วันที่ประกาศข่าว 27 กรกฏาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ใบสมัครส่งผลงานและเกณฑ์การประกวดโครงการ GE. Appreciation Day ปีการศึกษา 2564  
วันที่ประกาศข่าว 23 กรกฏาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์-รายวิชาศึกษาทั่วไป-ภาคเรียนฤดูร้อน-ปีการศึกษา-2563  
วันที่ประกาศข่าว 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
อาหารและวิถีชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 02 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมผลิตและเผยแพรบทเรียนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา)  
วันที่ประกาศข่าว 25 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
รายชื่อนิสิตขาดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 (สอบออนไลน์)  
วันที่ประกาศข่าว 21 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ตารางสอบหลังกำหนด การสอบกลางภาค (แบบออนไลน์) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563  
วันที่ประกาศข่าว 14 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
คู่มือระบบการสอบออนไลน์งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 07 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
สุขภาพองค์รวม 2  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
สุขภาพองค์รวม 1  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
รายชื่อนิสิตที่ขาดสอบ online ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป  
วันที่ประกาศข่าว 01 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
คู่มือระบบการสอบออนไลน์ งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 25 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต GE. Appreciation Day ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562  
วันที่ประกาศข่าว 21 มกราคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 55 ข่าว หน้า 1/4
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์